x
© 2024

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Portal umedyka.pl, zwany dalej „Portalem”, działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Portal, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Portalu, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 5. Portal utrzymuje się z przychodów z reklam, które są wyraźnie oznaczone jako "artykuł sponsorowany", "reklama", "autopromocja". Użytkownik może odróżnić treści sponsorowane od treści redakcyjnych, co zapewnia przejrzystość informacji.

2. DEFINICJE

 1. Administrator – administratorem strony jest Kingweb, adres siedziby: ul. Nad Sudołem 14/51, 31-228 Kraków, NIP: 9451711972, REGON: 121305102.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług Elektronicznych Portalu.
 3. Portal - strona internetowa znajdująca się pod adresem: umedyka.pl
 4. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Strony.

3. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszystkie elementy zawartości Portalu, w tym teksty, grafiki, zdjęcia, filmy, aplikacje, bazy danych i inne, są chronione prawem autorskim oraz innymi prawami własności intelektualnej, które przysługują Administratorowi lub osobom trzecim. Korzystanie z tych materiałów jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym przez obowiązujące przepisy prawa i niniejszy Regulamin. Niedopuszczalne jest kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie lub używanie materiałów w celach komercyjnych bez wyraźnego pisemnego zezwolenia.

4. ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE TREŚCI MEDYCZNYCH

 1. Narzędzia jak kalkulatory medyczne dostępne na Portalu nie stanowią porady medycznej i nie zastępują konsultacji z lekarzem czy farmaceutą. Korzystanie z tych narzędzi odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika.
 2. Treści medyczne publikowane na Portalu, w tym artykuły, wypowiedzi specjalistów, wyniki kalkulatorów medycznych oraz inne materiały, mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Są one przeznaczone do celów informacyjnych i nie mogą służyć jako substytut dla profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia. Użytkownicy nie powinni opierać swoich decyzji dotyczących zdrowia wyłącznie na informacjach znalezionych na Portalu. Zawsze należy zasięgnąć porady lekarza lub innego kwalifikowanego dostawcy opieki zdrowotnej w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia lub warunków medycznych. Należy pamiętać, że informacje medyczne są zmienną i dynamicznie rozwijającą się dziedziną, dlatego zawsze zaleca się konsultację z profesjonalistą.
 3. Informacje o lekach i suplementach diety prezentowane na Portalu mają na celu wyłącznie edukację. Brak ostrzeżeń lub brak informacji o skutkach ubocznych jakiegoś leku lub suplementu nie oznacza, że są one bezpieczne, skuteczne lub odpowiednie dla wszystkich użytkowników. Zanim zastosujesz jakikolwiek lek lub suplement, zawsze skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, aby upewnić się, że jest on odpowiedni dla Twojego stanu zdrowia i historii medycznej.
 4. Administrator Portalu nie bierze odpowiedzialności za działania podjęte na podstawie informacji uzyskanych z Portalu, ani za możliwe skutki takich działań, w tym za niewłaściwe zastosowanie informacji medycznych, które mogą prowadzić do zdrowotnych konsekwencji. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek uszczerbki na zdrowiu wynikające z działania lub zaniechania opartego na treściach zawartych na Portalu.

5. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami Regulaminu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych i aktualnych danych osobowych.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator:
  • Komputer, tablet lub smartphone z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa,
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Administrator nie gwarantuje ciągłości działania usług ani nie odpowiada za przerwy w dostępie do strony spowodowane siłą wyższą, awarią sprzętu lub nieprawidłowościami w sieci Internet.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania ze strony internetowej i usług, w tym za utracone korzyści oraz za szkody spowodowane materiałami umieszczonymi przez użytkowników strony.

7. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Użytkownicy mogą składać reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu i świadczonych usług. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@umedyka.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej pełne dane kontaktowe zgłaszającego, opis problemu oraz oczekiwane rozwiązanie.
 3. Administrator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania pełnych informacji związanych ze zgłoszeniem. W przypadku, gdyby rozpatrzenie reklamacji wymagało więcej czasu, Administrator informuje o tym użytkownika, podając przybliżony czas rozwiązania problemu.
 4. Decyzja Administrator jest ostateczna, z zastrzeżeniem praw użytkownika do poszukiwania innych dostępnych środków prawnych.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku sporów wynikających z korzystania z Portalu, strony zobowiązują się do rozwiązania sprawy polubownie.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Użytkownicy zostaną o tym poinformowani przez odpowiednie ogłoszenie na stronie Portalu, co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie Portalu.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.


Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie. Polityka Cookie